Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate descrie modul in care S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. colecteaza datele cu caracter personal, tipurile de date care vor fi colectate, prelucrate si utilizate in timpul vizitelor pe site-ul www.maxygo.ro, de ce sunt colectate, catre cine sunt transmise si drepturile legate de acestea.

Te rugam sa citesti cu atentie aceasta Politica de Confidentialitate.

Politica de Confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. informeaza dupa cum urmeaza:

S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. avand sediul social in Ploiesti, Str. Alba Iulia nr. 40A, prelucreaza datele cu caracter personal in vederea prestarii serviciilor de distributie de asigurari si produse financiare, in conformitate cu prevederile legale si este operator.

Aceasta politica este intocmita in baza legislatiei europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) si are ca scop informarea clientilor persoane fizice cu privire la drepturile pe care le au in legatura cu prelucrarea unor astfel de date, care le apartin, in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Va informam ca datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L., precum si de catre societatile de asigurare si institutiile financiare partenere sau de catre imputernicitii sai sunt, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele: Nume si Prenume, Varsta/Data nasterii, Sex, Adresa, CNP, E-mail, Telefon, Cetatenie, Rezidenta, Nationalitate, Dovada identitatii (act identitate), Profesia, Locul de munca, Vechimea in campul muncii / la ultimul loc de munca, Sursa si nivelul veniturilor realizate, Proprietati / bunurile detinute, date referitoare la sumele datorate, Creditori ai persoanei vizate si Conduita financiara Date privind starea de sanatate actuala, Istoricul medical, Istoric daune etc. asa cum sunt mentionate pe cererea de oferta, contractul de asigurare / de credit si fisa client persoana fizica - servicii intermediere a produselor financiare. Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor de asigurare si produselor financiare.

Scopurile prelucrarii datelor sunt:

  1. Prestarea serviciilor de intermediere in asigurari (ofertarea/emiterea/gestionarea politelor/contractelor de asigurare), cu respectarea obligatiilor legale.

  2. Indeplinirea unor obligatii legale si cerinte stabilite de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sau alte autoritati.

Temeiul juridic pentru colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi:

Nefurnizarea si neacceptarea prelucrarii datelor personale solicitate, ne pune in imposibilitatea de a executa scopul prelucrarii acestora.

Va informam ca in cadrul companiei noastre, datele cu caracter personal pot fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare, institutii financiare, autoritati ale statului (inclusiv autoritati fiscale), furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare sau de oferire a produselor financiare (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale, furnizori de servicii de arhivare, case de avocatura, ANAF, Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit, Portalul instantelor de judecata etc.) conform prevederilor legale sau contractuale; datele personale prelucrate vor fi stocate conform termenelor legale si/sau anonimizate sau sterse dupa trecerea termenului legal de arhivare care difera in functie de tipul de documente care contin datele dumneavoastra (oferta, contract de asigurare, supliment al contractului de asigurare, fisa client persoana fizica - servicii de intermediere a produselor financiare, contract produse financiare, acte aditionale, contractul de mandat in brokeraj, acordul de comunicare, acorduri de consultare baze de date, factura, chitanta, borderou, dosar de dauna etc.).

In cazul in care, in vederea incheierii unui contract de asigurare sau in vederea prestarii serviciilor de intermediere a produselor financiare ne transmiteti si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligația legala de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa obtineti acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Va informam ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la datele personale: drept de acces, drept la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul de a retrage consimtamantul, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a depune plangere - insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In vederea execitarii drepturilor dumneavoastra va puteti adresa, printr-o cerere scrisa datata si semnata la sediul Companiei de brokeraj, sau prin e-mail ladatepersonale@maxygo.ro in atentia ofiterului de date cu caracter personal (DPO), sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.

In caz de nerezolvare a litigiului pe cale amiabila clientii se pot adresa si la SAL-FIN, structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara sau la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) cu scopul de a pune la dispozitia consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar bancar si nonbancar in conformitate cu prevederile legale in vigoare, proceduri facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Informatii pot fi obtinute la adresele de internet: www.salfin.ro si www.csalb.ro

Va reamintim ca aceste informații vă sunt solicitate pentru a vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate. Astfel de informații se prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și dorim sa va informam despre cum mai sunt ele utilizate:

Continuarea accesului dumneavoastra la conținutul site-ului www.maxygo.ro constituie un accept expres al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm sa ne contacți la adresa de e-mail datepersonale@maxygo.ro. Dacă doriți să primiți și prin e-mail această politică de confidențialitate vă rugam sa accesati acest link.

Definiții

ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Anonimizarea datelor = procedeul prin care datele stocate sunt modificate astfel încât este imposibilă asocierea unei persoane cu un set de date cu caracter personal;

CNP = Codul numeric personal este un șir de numere care identifică în mod unic o persoană fizică, cetatean roman;

Consimţământ al persoanei vizate = orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Date cu caracter personal = orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Destinatar = înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

Operator = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Prelucrare = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Stocarea datelor = păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal;

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!